Sekcia

Rok 1949: Začala sa písať história maďarského zväzu Csemadok

Dňa 5. marca 1949 vznikol v Bratislave Kultúrny spolok maďarských pracujúcich v Československu, známy pod názvom Csemadok.

 

     Názov maďarskej organizácie sa viackrát menil, pomenovanie Csemadok (Csehszlovákai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége) sa však zachovalo dodnes. Od roku 1949 zväz zastrešoval kultúrne nepolitické organizácie maďarskej národnostnej menšiny pôvodne v celom Československu, od roku 1993 na Slovensku.
     Okolnosti vzniku organizácie Csemadok ovplyvnili udalosti po roku 1945. Po 2. svetovej vojne bolo maďarské obyvateľstvo Československa žijúce v pohraničných oblastiach južného a juhovýchodného Slovenska – podobne ako nemecké obyvateľstvo v Čechách – na základe právnych noriem z roku 1945 (Benešove dekréty) zbavené štátneho občianstva. Československá vláda až v druhej polovici roku 1948 postupne upúšťala od plánu a praxe presídľovania Maďarov. Postupne sa otvárali školy s vyučovacím jazykom maďarským a v decembri vyšlo prvé číslo maďarských novín Új Szó. V tomto období sa objavila aj myšlienka založiť organizáciu, ktorá by zastupovala záujmy maďarského obyvateľstva.

V dňoch 23. a 24. júna prebieha v Bratislave II. valné zhromaždenie kultúrneho spolku maďarských pracujúcich v Československu Csemadok. Delegáti odbočiek tohto spolku z celého Slovenska sa zišli v slávnostne vyzdobenej sále Reduty, aby odhalili a odstránili i posledné zvyšky buržoázneho nacionalizmu, ktoré hatili dobrý pomer medzi pracujúcimi maďarskej a slovenskej národnosti a aby na základe doterajších skúseností vytýčili smernice pre ďalšiu činnosť. Na valnom zhromaždení CSEMADOKu sa zúčastnil tiež predseda Zboru povereníkov Karol Bacílek (prvý sprava). Vedľa neho sedí predseda Csemadok-u, šéfredaktor Új-szo Július Lörincz a druhý zľava je profesor Ondrej Sas. Foto: archív TASR, autor L. Roller/23. júna 1951

 

     Ustanovujúce valné zhromaždenie Csemadoku sa konalo v Bratislave 5. marca 1949. Miestne organizácie Csemadoku vznikali postupne aj v jednotlivých obciach a mestách, v ktorých žili obyvatelia maďarskej národnosti. V prvom roku vzniklo 63 miestnych organizácií s 3.380 členmi. Počet miestnych organizácií a počet členov v päťdesiatych rokoch neustále narastal, roku 1960 bolo už registrovaných 519 miestnych organizácií s viac ako 36.000 členmi.
     Ciele organizácie boli zakotvené v stanovách. Podľa nich bolo úlohou Csemadoku "starať sa o všeobecný kultúrny rozvoj obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku", ale s rovnakým dôrazom boli medzi cieľmi uvedené aj požiadavky komunistickej strany voči Maďarom: "zachovávanie idey medzinárodnej solidarity pracujúcich" a "vyjadrenie lojality voči Československej republike a jej ľudovodemokratickému zriadeniu".
     Prvým predsedom Csemadoku sa stal predvojnový ľavicový publicista, maliar a grafik Gyula (Július) Lőrincz. Csemadok od roku 1951 vydával časopis Fáklya (Pochodeň), ktorý nahradil v rokoch 1957 až 1995 týždenník A Hét (Týždeň).

V dňoch 24. a 25. mája bolo v Bratislave vo veľkej sále Reduty III. valné zhromaždenie Kultúrneho spolku maďarských pracujúcich v ČSR-Csemadok. Valné zhromaždenie otvoril podpredseda Csemadoku, laureát štátnej ceny, spisovateľ Viktor Egri (v strede). Vľavo sedia Alexander Major, hlavný redaktor časopisu Szabad Földműves a Július Lörincz, predseda Csemadoku. Vpravo sedia Štefan Felegi, tajomník Csemadoku a predseda SNR František Kubač. Foto: archív TASR, autor L. Roller/26. mája 1952
V znamení osláv 15. výročia SNP boli 22. a 23. augusta v Želiezovciach v Nitrianskom kraji celoštátne slávnosti piesní a tancov Csemadoku. Vystúpenie 16 najlepších súborov z celého Slovenska videlo vyše 10.000 ľudí. Súbor Csemadoku z Diakoviec predviedol na slávnostiach tanečné pásmo Na priadkach. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/24. augusta 1959
V sobotu 1. marca bolo na Novej scéne ND v Bratislave slávnostné predstavenie hry Sándora Gergelya Víťazi a hrdinovia, ktorú v pôvodnom maďarskom znení zahrali ako hostia členovia divadelného krúžku miestnej skupiny Csemadok v Komárne na počesť 34. výročia Červenej armády. Scéna z II. dejstva, (zľava) Marika Fulopová, Gaby Cibulková, Dezider Király a Ružena Bangaová. Foto: archív TASR, autor L. Roller/1. marca 1952

 

     V 60. rokoch 20. storočia sa začal Csemadok orientovať viac na kultúru, ochotnícke divadelné predstavenia, festivaly. Počas Pražskej jari v roku 1968 vedenie Csemadoku podporovalo proreformné krídlo straníckeho a štátneho vedenia na čele s Alexandrom Dubčekom, pretože od "socializmu s ľudskou tvárou" očakávalo viac podpory pre národnostné menšiny v Československu.
     Zásadná zmena prišla po Novembri 1989. Zväz niesol od roku 1990 názov Demokratický zväz Maďarov v Československu (Csehszlovákiai Magyarok Demokratikus Szövetsége). Od roku 1993 až do súčasnosti je jeho názvom Maďarský spoločenský a vzdelávací zväz na Slovensku – Csemadok (Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok).
      

Už po tretíkrát usporiadal Kultúrny spolok maďarských pracujúcich v Československu - Csemadok vo Fiľakove Festival maďarských piesní a tancov. Na tohtoročnom sa predstavilo sedem súborov s vyše 400 účinkujúcimi. Boli to súbory Csemadoku z okresov Lučenec, Rimavská Sobota a východného Slovenska. Dievčatá z Ózdu sa zoznamujú s chlapcami z Horehronia. Foto: archív TASR, autor Ľ. Fülle/16. augusta 1965