Sekcia

Rok 1948: Oslavy stého výročia zrušenia poddanstva v Nitre

Dňa 4. apríla 1948 sa zhromaždilo v Nitre desaťtisíc roľníkov z Nitrianskeho kraja, aby manifestačne oslávili 100. výročie zrušenia poddanstva.

 

     "Dňa 4. apríla 1948 sa zhromaždilo v Nitre desaťtisíc roľníkov z Nitrianskeho kraja, aby manifestačne oslávili 100. výročie zrušenia poddanstva. Na oslavách sa zúčastnili minister poľnohospodárstva Július Ďuriš, podpredsedníčka Národného zhromaždenia  Anežka Hodinová - Spurná, predseda Slovenskej národnej rady Karol Šmidke, povereník poľnohospodárstva Dr. Michal Falťan, povereník techniky prof. Jozef Lukačovič, poslanec SNR Ján Benko a mnoho iných významných činiteľov", uvádza archívna správa TASR.

     Táto udalosť podnietila povereníka poľnohospodárstva a pozemkovej reformy M. Falťana k vypracovaniu roľníckeho programu SNR (tzv. Nitriansky program), ktorý zohľadňoval národohospodárske a sociologické špecifiká Slovenska. V 50. rokoch 20. storočia sa stal aj pre tento program terčom kritiky z radov KSČ.

Minister poľnohospodárstva Július Ďuriš pri prejave. Foto: archív TASR, autor L. Roller/4. apríla 1948
Podpredsedníčka Ústavodarného Národného zhromaždenia Anežka Hodinová-Spurná pri prejave. Foto: archív TASR, autor L. Roller/4. apríla 1948

 

Zrušenie poddanstva v Hornom Uhorsku

     Posledný uhorský stavovský snem sa konal v Bratislave. Dňa 11. novembra 1847 ho slávnostne otvoril panovník Ferdinand V. Tesne pred Vianocami (21. 12.) na ňom vystúpil Ľudovít Štúr, ktorý hovoril o potrebe zrušenia poddanstva. K tejto téme sa vrátil v rámci rozpravy na rokovaní snemu aj 6. marca 1848, keď predostrel svoju koncepciu, v ktorej žiadal pre ľud čo najvýhodnejšie oslobodenie spod urbárskych pomerov.

      „Ja najmä o to prosím stavy a rady, aby sa vec táto, t. j. vyslobodenie ľudu spopod urbárskych pomerov, čím najskôr, čím najchytrejšie rozhodla….kroz tieto pomery sa dostal náš ľud do duchovne a hmotne biedneho a nešťastného stavu….Netlačí teda ľud ani daň domáca ani vojenská, ale ho tlačí urbár, ten najväčšmi potlačuje! Ďalej ešte aj o to prosím stavy a rady, aby sa k uskutočneniu odkúpenia ľudu také prostriedky dali, ktoré večité odkúpenie čím najväčšmi poľahčujú….. Ľud poplatný vo vlasti našej, najmä na horných stranách Uhorska, po vlaňajšej hladomre v toľkej dosiaľ panujúcej biede, chudobe a rozličných chorobách stoná, že on veru nemá prostriedkov sa odkúpiť, a keď by sa len jemu samému zverilo večité odkúpenie, to by toľko bolo, ako by sa celkom od neho odtajilo. Kdeže má vziať ľud poplatný toľké peniaze, čo sú mu k odkúpeniu potrebné?“ (Zdroj: Slovenskje Národňje novini, číslo 269, zo dňa 14. marca 1848)

     Zákon o zrušení poddanstva spolu so zákonom o zrušení urbárskych povinností roľníctva prijal Uhorský snem 18. marca 1848. Urbársky patent a dekrét o odškodnení, ktorým sa potvrdzovalo zrušenie poddanstva a právo roľníkov na vlastníctvo pôdy zapísanej v urbároch, následne vydal začiatkom marca 1853 rakúsky arcivojvoda, rakúsky cisár, český a uhorský kráľ František Jozef I.

Dňa 4. apríla 1948 sa zhromaždilo do Nitry desaťtisíc roľníkov z Nitrianskeho kraja, aby manifestačne oslávili 100. výročie zrušenia poddanstva. Foto: archív TASR, autor L. Roller/4. apríla 1948
Dňa 4. apríla 1948 sa zhromaždilo do Nitry desaťtisíc roľníkov z Nitrianskeho kraja, aby manifestačne oslávili 100. výročie zrušenia poddanstva. Foto: archív TASR, autor L. Roller/4. apríla 1948