Sekcia

Pomocné technické prápory - biľag Československej ľudovej armády

Pomocné technické prápory boli súčasťou politickej perzekúcie. Zaraďovali sa do nich branci, ktorí boli „ štátne a politicky nepohodlní“ pre komunistické zriadenie.

 

     „Vojenskou službou a prácou v PTP boli prevychované a ľudovodemokratickému zriadeniu vrátené tisíce robotníkov, maloroľníkov a príslušníkov stredných vrstiev zvedených buržoáziou“, znela oficiálna správa o potrebe udržania si pomocných technických práporov.  V rokoch 1948 – 1954 kedy oficiálne fungovali ako cestné a pomocné technické prápory Čs. armády nimi prešlo približne 60 tisíc vojakov. Z toho 25 tisíc ich malo nálepku „politicky nespoľahliví“ (E).  Päťtisíc päťsto mužov bolo zo Slovenska.

Slávnostná vojenská prísaha nováčikov. Noví vojaci prikročili k veliteľom jednotiek a zložili do ich rúk prísahu. Foto: archív TASR, autor K. Cích/30. septembra 1961

 

PTP ako nútené práce 

     Vznik PTP bolo v príkrom rozpore s viacerými medzinárodnými konvenciami, najmä dohodou o nútenej a povinnej práci. Ešte v roku 1930 ju v Ženeve prijalo valné zhromaždenie Medzinárodnej organizácie práce. Československo tento dokument  neratifikovalo.

...výmysel vojenského spravodajstva

     Iniciátorom vzniku jednotiek s osobitným  režimom pre „nespoľahlivých“ vojakov základnej služby bolo obranné vojenské spravodajstvo – 5. oddelenie hlavného štábu Ministerstva  národnej obrany. Prvé jednotky boli zriadené výnosom MNO v auguste 1948 v podobe štyroch cestných práporov ženijných plukov jednotlivých vojenských oblastí: cestný prápor 1. Ženijného pluku vo vojenskom výcvikovom tábore Mimoň, 2. Ženijného pluku v Svatej Dobrotivej (Zaječov), 3. Ženijného pluku Město Libavá (Velká Střelná), 4. Ženijného pluku Lesť (Pliešovce). Prví „nespoľahliví“ vojaci nastúpili k práporom 1. novembra 1948.

Vybavovanie si účtov

     Časť vojakov boli v rámci politických čistiek na školách vylúčení študenti. Zohľadňovala sa činnosť ich rodičov počas vojny. Niektorí branci sa pred nástupom na vojnu pokúšali o ilegálny prechod hranice. Mnohí však boli obeťou vybavovania si osobných účtov.

V Bratislave-Rači pracovalo na regulácii potoka, ktorý vedie cez starú dedinu 65 príslušníkov armády pod vedením dôstojníka Františka Appela. Foto: archív TASR, autor K. Cích/30. septembra 1957

 Latríny a studená voda

     Život pri cestných práporoch bol zložitý.  Jednotky mali k dispozícii iba provizórne drevené baráky s nevyhovujúcimi hygienickými podmienkami, mali k dispozícii iba studenú vodu a nebolo doriešené ani ich stravovanie. Boli vystrojovaní použitým materiálom vrátane nemeckých uniforiem z 2. svetovej vojny.

Morálna prevýchova

     Cieľom výcviku bolo vštiepiť mužstvu mravnú silu, národné a štátne politické uvedomenie a vycvičiť ich tak, aby boli schopní vykonávať niektoré zemné práce. Najdôležitejšou súčasťou však bola morálno-politická výchova a telesná príprava, aby mužstvo nemalo čas na nevhodné myšlienky a debaty. Systematický výcvik bol len v rámci tzv. prijímača. Neskôr bola ich hlavnou náplňou práca pri terénnych a stavebných úpravách vojenských výcvikových táborov.

Na scénu prichádza Štb

     Od roku 1949 začali štátnu a politickú spoľahlivosť odvedených brancov preverovať krajské veliteľstvá Štátnej bezpečnosti. Cestné prápory boli dopĺňané vylúčenými frekventantmi vojenských akadémií, pokračovalo aj kádrovanie v bojových útvaroch. Prehrešky voči disciplíne, alkoholizmus a aféry sa trestali  presunom k cestným práporom. Branci s nálepkou „politicky nespoľahliví“ boli povolávaní v jesennom nástupnom termíne. Poddôstojníkom zaradeným do cestných práporov bola automaticky bez možnosti odvolania odoberaná hodnosť.

V každej dlhšej prestávke výcviku vystúpi agitátor so svojimi novinami a informuje vojakov o najnovších udalostiach. Aj takto učia agitátori vojakov pravidelne sledovať tlač, a tak pravidelne rozširovať politické vedomosti. Foto: archív TASR, autor M. Suchánek/5. októbra 1955

 

Triedny nepriateľ číha všade

     V apríli 1950 keď sa novým veliteľom Čs. armády stal Alexej Čepička prišli aj výrazné zmeny. Bolo to obdobie, keď v radoch KSČ vládla paranoja a triedny nepriateľ sa hľadal doslova všade. Ľudovodemokratické krajiny sa opäť pripravovali na vojnový konflikt so Západom, a tak sa hľadal ešte dokonalejší spôsob výberu brancov, aby sa neohrozili štátno-bezpečnostné, triedne a politické kvality armády. Bolo to obdobie 1. päťročného plánu a preferované oblasti národného hospodárstva (stavebníctvo, bane) trpeli nedostatkom pracovníkov. Podniky nutne potrebovali pomoc armády. Ako „politicky nespoľahliví“ boli vyhodnotení všetci s nevyhovujúcim triednym pôvodom – synovia veľkostatkárov, veľkoobchodníkov, továrnikov a iných vykorisťovateľov. Túto nálepku získala aj väčšina brancov nemeckej a maďarskej národnosti. Dodatočne sa rozhodlo, že k „nespoľahlivým“ sa zaradia aj kňazi a duchovní, ktorým zrušili existujúce východy.

Vznikajú pomocné technické prápory

     V júni 1950 vyšla smernica, ktorá nariaďovala vznik Pomocných technických práporov – PTP. Vznikli štyri ľahké a štyri ťažké PTP.  Pomocné technické prápory tak nahradili cestné prápory.  K 1. októbru 1950 vznikli ťažké PTP 55. a 56. v Ostrave, 57. Kladne, 58. Moste. Mali nahradiť vojenské banské oddiely, ktoré v uhoľných revíroch pracovali už od roku 1946. Ľahké PTP sa stali hlavnou pracovnou silou vojenských stavebných podnikov Posista, Konstruktiva, Armastav, Moravostav, Severostav a Stavoindustria. K decembru 1950 v PTP pracovalo 9900 vojakov, z toho 7780 „politicky nespoľahlivých“ a 1001 kňazov a rehoľníkov.  

Armádny generál Dr. Alexej Čepička. Foto: archív TASR, autor K. Cích/17. októbra 1950

 

Lacná pracovná sila

     Pracovné nasadenie „pétepákov“ bolo pre podniky mimoriadne výhodné pre stabilitu, variabilnosť a finančnú nenáročnosť. Systém odmeňovania zabezpečoval aj vojenskej správe veľký zisk. Vojaci zamestnaní vo vojenských útvaroch dostávali len slúžne. Tí, ktorí pracovali vo vojenských a civilných podnikoch dostávali aj mzdu zodpovedajúcu civilnému platu. Z nej sa však odpočítavalo 30% na réžiu vojenskej správy. Zo zvyšku sa vojakom vyplatila polovica, druhú im ukladali na vkladnú knižku, s ktorou však nemohli bez súhlasu veliteľa disponovovať. Tak napríklad v roku 1952 si vojaci na stavbách zarobili 1568 Kčs za mesiac, v baniach 4880 Kčs. V ľahkých PTP sa dosahovali maximálne mzdy do výšky 16 500 Kčs, v ťažkých PTP  až 40 000 Kčs.  „Pétepáci“ však mohli o svoje ťažko zarobené peniaze ľahko prísť. K odňatiu mzdy dochádzalo v prípade narušovania morálky, kam spadalo aj chválenie sa zárobkami pred civilným obyvateľstvom a plytvanie peniazmi. Odňatá mzda sa odviedla do fondu odmien zaslúžilých pracovníkov a veliteľov.

PTP - prínos národnému hospodárstvu

     Napriek ťažkým životným a pracovným podmienkam mali PTP veľmi dobré pracovné výsledky a často prekračovali normy. Sprevádzal ich však vysoký počet zranení a úrazov, vrátane smrteľných.  V roku 1952 bol finančný prínos PTP pre národné hospodárstvo 57 miliónov Kčs. Ďalších 400 miliónov korún ušetrila vojenská správa, zásluhou zrážok zo mzdy vojakov.

Naša armáda je vysoko disciplinovaná, bojaschopná a vybavená mocnou modernou bojovou technikou. V jednotkách vyrástli desiatky a stovky vzorných vojakov. Vojenská služba sa stala školou života mladých ľudí, ktorí počas základnej vojenskej služby okrem bojového výcviku mali možnosť bohato kultúrne žiť, pestovať šport a všestranne rásť. Foto: archív TASR, autor M. Suchánek/5. októbra 1955

 

Dochádzajú triedni nepriatelia

     Po dvoch rokoch trvania PTP sa začali vyčerpávať ľudské zdroje „politicky nespoľahlivých osôb“. Upustilo sa tak od ďalšieho navyšovania PTP a pripravovala sa ich ďalšia transformácia. O zrušení PTP rozhodol sekretariát ÚV KSČ 26. apríla 1954. V správe sa konštatovalo, že ustanovenie charakteru kádrovo závadných osôb a spôsob ich využitia v armáde nezodpovedá súčasným politickým pomerom a intenciám strany a vlády z poslednej doby. 

Koniec, ale sledovanie pokračuje

     Poslední vojaci boli z pomocných technických práporov prepustení v júli 1954. Do 48 hodín sa museli hlásiť na okresných vojenských veliteľstvách. Odbor pracovných síl na Okresných národných výboroch im bol povinný zabezpečiť vhodné zamestnanie a sledovať ich pracovnú morálku.

Vznikajú technické prápory

     Technické prápory, ktoré vznikli namiesto PTP už síce nezohľadňovali politické kritériá, ale ich hlavnou náplňou zostala práca v baniach, na stavbách a všade tam, kde si to národné hospodárstvo vyžadovalo. Technické i pracovné podmienky sa o niečo zlepšili, avšak pocit menejcennosti u týchto vojakov zostal, nakoľko ho podporovali vojaci i velitelia normálnych útvarov. Syndróm PTP sa odstránil až koncom 50. rokov, keď postupne zanikli technické prápory.  V priebehu PTP fungovalo šesť ťažkých a štrnásť ľahkých PTP - na Slovensku 63. pomocný technický prápor v Komárne.

     Pobyt v pomocných technických práporoch poznačil vojakov z morálnej, pracovnej i zdravotnej stránky na celý život. Nápravy krivdy sa mnohí už nedožili.

 

Zdroj: Vojenský historický ústav

Bývalý väzeň vojenských táborov nútených prác (PTP) v päťdesiatych rokoch a zároveň aj nositeľ vyznamenania Katyňský kríž Michal Šterbák začal 19. februára v Bratislave na Hodžovom námestí protestnú hladovku. Foto: archív TASR, autor P. Funtál/21. februára 1997