Sekcia

Vodohospodár Peter Danišovič sa narodil pred 110 rokmi

Spoluautor projektu Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros sa zaradil medzi nestorov a popredné osobnosti slovenského staviteľstva 20. storočia.

 

Peter Danišovič sa narodil 1. júna 1907 v dedinke Boleráz, odišiel študovať inžinierske staviteľstvo, smer vodohospodársky, na České vysoké učení technické do Prahy. Po ukončení vysokej školy pracoval krátko v Prahe a v decembri 1935 mu rektor ČVUT ako prvému Slovákovi udelil titul doktor technických vied  v odbore vodné hospodárstvo.

V Bratislave potom Danišovič pracoval na Krajinskom úrade, kde sa venoval hlavne výskumu Dunaja. Vyhotovil niekoľko hydrologických štúdií dunajského koryta, oboznámil sa s jeho morfologickým vývojom a relevantnou dokumentáciou jeho výskumu. Okrem problému udržiavania hĺbkovodnej plavebnej dráhy v dunajskej delte sa zoznámil aj s činnosťou Európskej dunajskej komisie.

 

FOTO: Za projekčnú prípravu vodných diel na Dunaji Gabčíkovo-Nagymáros udelili v tomto roku inž. dr. Petrovi Danišovičovi, pracovníkovi Hydroconsultu Bratislava Rad práce”. Foto: Archív TASR, autor P. Šimončík, 25. mája 1980.

 

Aby spoznal silu a život nespútaného Dunaja, absolvoval po jeho toku od Bratislavy po Čierne more študijnú cestu. V 30. rokoch 20. storočia sa profesor Danišovič pripojil k vrcholiacemu úsiliu založiť na Slovensku technickú vysokú školu. V tejto veci sa zúčastnil na lobingu a záverečných prípravách návrhu osnovy zákona o zriadení školy. Výsledkom aj jeho snaženia bolo v roku 1937 založenie Vysokej školy technickej Dr. M. R. Štefánika v Košiciach.

Po presťahovaní školy do Bratislavy v roku 1939 tu začal Danišovič pracovať ako mimoriadny profesor a ako prednosta Ústavu staviteľstva a hospodárstva vodného na tejto škole. Prednášal náuku o hydraulike, úpravách vodných tokov a vodárenstvo, vodné právo a náuku o úprave horských bystrín.

 

FOTO: Výstavba vodných diel na Dunaji /Západoslovenský kraj/ Celkový objem prác na stavbe sústavy vodných diel na Dunaji je naplánovaný len o niečo vyšší ako vlani- za 760 miliónov korún oproti 716 miliónom Kčs v roku 1983- no vzhľadom na štádium, v ktorom sa stavba nachádza, splnenie tejto úlohy si vyžiada od jej realizátorov podstatne viac úsilia. Pohľad na vybudované objekty, ktoré budú slúžiť pri výstavbe sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Foto: Archív TASR, autor Š.Petráš, 22.marca 1984.

 

V roku 1944 Danišoviča vymenovali za riadneho profesora v odbore staviteľstvo a vodné hospodárstvo. Na škole potom pôsobil ako prodekan a dekan. Súbežne riadil aj práce na výstavbe vodných elektrární a priehrad. Po ôsmich rokoch pôsobenia na vysokej škole z nej v roku 1947 odišiel, aby svoje sily venoval projektom a stavbám vodných elektrární situovaných na Slovensku. Profesor

Peter Danišovič bol na Slovensku zakladateľom vedného odboru hydrotechnika. Významnou mierou sa pričinil o prípravu prvej vysokoškolsky vzdelanej vodohospodárskej generácie na Slovensku. Spolu s profesorom Štefanom Bellom patril k tvorcom vedeckých základov vodohospodárskej teórie a praxe a k tvorcom slovenskej školy odboru vodné hospodárstvo a vodné stavby. Tvorivým prínosom bola aj jeho činnosť v Európskej dunajskej komisii.

 

FOTO: Výstavba sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Odhumusovanie pred ťažbou štrku z odpadového kanála robia pracovníci Hydrostavu, odštepného závodu Komárno. Foto: Archív TASR, autor Š.Petráš, 22.marca 1984.

 

Od roku 1950 sa venoval plánovaniu, koordinácii a vyhodnocovaniu prírodných podmienok v danej oblasti. V roku 2007 Trnavský samosprávny kraj udelil vodohospodárovi Petrovi Danišovičovi čestné občianstvo. Profesor Peter Danišovič zomrel 9. júla 2011 v Bratislave vo veku 104 rokov.