Sekcia

Viliam Turčány oslavuje vzácne životné jubileum

Slovenský básnik a literárny teoretik sa v sobotu 24. februára 2018 dožíva 90 rokov.

FOTO: Zaslúžilý umelec V.Turčány v čase odpočinku na prechádzke v parku. Foto: Archív TASR, 28.októbra 1987.

 

Viliam Turčány prebásnil stovky veršov z pera autorov viacerých národností. Do modernej slovenčiny prebásnil Proglas, slovenským čitateľom sprístupnil antickú literatúru, preložil tvorbu talianskych renesančných básnikov. Jeho tematickou oblasťou sa stala historická poetika slovenskej poézie, dejiny a poetika európskej poézie od antiky cez taliansku a francúzsku renesanciu po modernu, teória, dejiny a prax básnického prekladu.

 Narodil sa 24. februára 1928 v Suchej nad Parnou, kde vychodil ľudovú školu. Po maturite na trnavskom gymnáziu vyštudoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V štvrtom ročníku štúdia bol súčasne redaktorom vo vydavateľstve Oráč.

 

 

FOTO: Zaslúžilý umelec V,Turčány vo svojej pracovni. Foto: Archív TASR, 28.októbra 1987.

 

Po absolutóriu prišiel pracovať do Ústavu dejín slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied (SAV), kde s výnimkou základnej vojenskej služby (1952-1954) pôsobil ako vedecký pracovník až do roku 1970, keď odišiel na dva roky na univerzitu v talianskom Neapole prednášať slovenskú literatúru. Po návrate z Talianska sa opäť stal vedeckým pracovníkom Literárnovedného ústavu SAV, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku v roku 1988.

Poéziu publikoval už počas vysokoškolských štúdií, a to najmä v časopisoch Borba, Plameň, Slovenské pohľady a Nová práca. Knižne debutoval básnickou zbierkou Jarky v kraji (1957), ktorú charakterizujú spomienky na detstvo, mladosť a rodný kraj. Nasledovali diela V toku (1965), U kotvy (1972), výber ľúbostnej lyriky Oliva (1974), básnický cestopis Aj most som ja (1977) alebo obsiahly výber z básnikovej tvorby Piesne (1978). Zbierka Venuše slovenského praveku (1979) je vencom štrnástich sonetov, inšpirovaných archeologickými nálezmi pravekej kultúry na našom území.

 

 

FOTO: Zaslúžilý umelec V.Turčány v čase odpočinku na prechádzke v parku. Foto: Archív TASR, 28.októbra 1987.

 

Monotematickým výberom poézie Viliama Turčányho je bibliofilské vydanie Učitelia Slovanov (1990).
 Výsledkom systematického skúmania otázok vývinu verša v slovenskej poézii sú spisovateľove monografie Na krásnu záhradu Jána Hollého (1972), Rým v slovenskej poézii (1975) a literárnohistorické štúdie o Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom, Jankovi Jesenskom, Ivanovi Kraskovi a Jánovi Kollárovi.

Významné je Turčányho prekladateľské dielo najmä výbery z talianskej renesančnej lyriky, z francúzskej a antickej poézie. Vrcholom jeho prekladateľského umenia sa stal preklad Danteho Božskej komédie (Peklo a Očistec spolu s Jozefom Felixom, Raj samostatne). Tento monumentálny preklad jedného zo základných diel svetovej poézie je aj jedinečnou ukážkou možností, hĺbky a básnickej sily V. Turčányho. Je tiež autorom básnického prekladu staroslovienskeho Proglasu do modernej slovenčiny. Najstarší literárny časopis v Európe, mesačník Slovenské pohľady, vo februári 2013 priniesol cyklus piatich básní Cyrilské zlomky, ktoré zrekonštruoval básnik a znalec staroslovienskeho jazyka a písma Viliam Turčány.

 

 

 

FOTO: Od 4. septembra 1951 prebieha v Spisovateľskom dome v Budmericiach prvé politicko-literárne školenie začínajúcich autorov, ktoré potrvá do 3. septembra. Na školení sa zúčastňuje vyše päťdesiat účastníkov z radov robotníkov, vysokoškolákov, mladých redaktorov, vojakov i stredoškolákov. Po prednáške prebieha podrobná diskusia v krúžkoch, ktorou sa redaktori pripravujú na diskusiu v pléne. Na obrázku krúžok č. 4, ktorého členmi sú vedúci Viliam Turčány, Gustav Hupka, Kornel Földváry, Ján Solovič, Vladimír Lukan, Andrej Chudoba a Jan Belička. Foto: Archív TASR: 4. septembra 1951.

Bohaté dielo a prácu Viliama Turčányho viackrát ocenili. Je nositeľom vysokého štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy, ktoré mu v januári 2002 udelil prezident SR za prínos v literárnej vede a prekladateľstve. Medzinárodná federácia prekladateľov ho v roku 1993 poctila Cenou Karla Čapka, trikrát získal Cenu Jána Hollého (1968, 1981, 1986). V roku 2000 mu Akadémia umenia a kultúry v americkej Kalifornii udelila titul Doktor literatúry.

Dostal tiež Cenu prezidenta Talianskej republiky za rozvíjanie slovensko-talianskych kultúrnych vzťahov 2002, Cenu Fra Angelico od Konferencie biskupov Slovenska 2003, Čestný doktorát Trnavskej univerzity 2005 a v roku 2007 Cenu Zory Jesenskej za celoživotné prekladateľské dielo. Za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia si v októbri 2012 prevzal Cenu Pavla Straussa. V máji 2017 získal Viliam Turčány Cenu Blahoslava Hečka za celoživotné dielo.