Sekcia

Rok 1985: Príprava na robotnícke povolania

Medzi prvé stredné odborné učilištia na Slovensku, ktoré využívajú výpočtovú techniku pri skvalitňovaní prípravy mládeže na robotnícke povolania, patrí Stredné odborné učilište strojárske n. p. Drôtovňa Hlohovec.

 

     "Výpočtovú techniku zaviedli v Strednom odbornom učilišti strojárskom v Hlohovci pri výučbe v odbore elektromechanik a zosúladili tak prípravu v tejto profesii s požiadavkami vedecko-technického pokroku.

     Pedagógovia a odborní majstri SOUS dbajú o zodpovedajúcu odbornú pripravenosť aj v ďalších novokoncipovaných odboroch, ktoré od roku 1981 v súvislosti s prestavbou učňovského školstva zavádzajú do praxe. Ide o odbory mechanik strojov a zariadení, mechanik opravár pre stroje a zariadenia, elektromechanik pre stroje a zariadenia a strojník hutníckej druhovýroby kovov.

     Sústavným skvalitňovaním výchovného procesu dbajú pracovníci SOUS o zodpovedajúcu prípravu mládeže na robotnícke povolania tak, aby bola v súlade s požiadavkami doby", uvádza archívna správa TASR.

Majster odbornej výchovy Pavol Goga oboznamuje elektromechanikov z 2. ročníka (zľava/) Mareka Mošata, Jozefa Vnučka a Igora Poláčika s funkciami počítača. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/26. novembra 1985
Pohľad do dielne, kde sa pripravujú žiaci v odbore elektromechanik. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/26. novembra 1985