Sekcia

Slovenský básnik Miroslav Válek by mal 90 rokov

Jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov, autor ľúbostnej poézie Miroslav Válek bol takmer 20 rokov ministrom kultúry.

FOTO: Portrét ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky Miroslava Válka. Foto: Archív TASR, autor I.Dubovský 18.februára 1969.

 

Predstaviteľ ľúbostnej poézie, bývalý slovenský minister kultúry Miroslav Válek vydal osem básnických zbierok. Je autorom viacerých kníh pre deti a mládež, esejí a prekladov sa narodil 17. júla 1927 v Trnave, kde vyštudoval obchodnú akadémiu. Po skončení Vysokej školy obchodnej v Bratislave pracoval ako redaktor v rôznych časopisoch a predsedal Zväzu slovenských spisovateľov.

Svoje prvé literárne pokusy uverejňoval Válek  v rokoch 1946-1948 v trnavskom dvojtýždenníku Plameň, kde mu vyšlo niekoľko lyrických básní,  ktoré už v tom čase prezrádzali jeho nesporný talent. Debutoval v roku 1959 zbierkou Dotyky, plnou básní s ľúbostnou tematikou. Nasledovala zbierka Príťažlivosť (1961), kde medzi najznámejšie patrí báseň Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať.

 

FOTO: Miroslav Válek je jedným z popredných predstaviteľov mladej slovenskej básnickej generácie. Je autorom zbierok Nepokoj, Dotyky, Príťažlivosť a Milovanie v husej koži. Válek je tiež autorom niekoľkých knižiek veršov pre deti. Prekladá z českej, ruskej a poľskej poézie. Portrét básnika Miroslava Válka. Foto: Archív TASR, autor M.Borodáčová, 29.apríla 1966.

V rokoch 1962-1966 bol šéfredaktorom v tom čase pre slovenskú literatúru zlomového mesačníka Mladá tvorba, ktorá zohrala po roku 1956 po páde kultu osobnosti (J.V.Stalina) dôležitú úlohu vo vývine slovenskej kultúry. Sústreďovali sa okolo nej mladí literáti, výtvarníci a dramatici, čerpajúci zo slovenského nadrealizmu a medzivojnových avantgárd. V rokoch 1966-1967 Válek viedol časopis Romboid a v roku 1968 sa spolupodieľal na obnovení Nového slova.

Válkove verše obsahujú aj básnické zbierky Nepokoj (1963) a Milovanie v husej koži (1965). Obsahovo inak vyznieva básnická skladba Slovo (1976), ktorej kontroverzné prijatie vyplývalo hlavne z Válkovej oddanosti ku komunistickej ideológii. Zbierkou Z vody sa v roku 1977 vrátil k svojej expresívnej ľúbostnej lyrike. Niektoré jeho básne si vybrali ako texty k svojim piesňam známi slovenskí speváci ako napr. Pavol Hammel či Miro Žbirka. Výber z jeho publicistickej činnosti, zameranej na problémy literatúry, ale aj na otázky rozvoja socialistickej kultúry vyšli knižne pod názvom O literatúre a kultúre (1979).

 

FOTO: Minister kultúry SSR Miroslav Válek odovzdal dnes v prítomnosti svojho námestníka Ing.Jána Princa spisovateľovi Dominikovi Tatarkovi dekrét o udelení titulu "Zaslúžilý umelec.” Týmto titulom poctila vláda ČSSR popredného slovenského umelca za jeho významné prozaické dielo. Foto: Archív TASR, autor M.Borodáčová, 17.apríla 1969.

 

Neodmysliteľnou súčasťou životnej cesty Miroslava Válka bola jeho politická činnosť. Bol slovenským ministrom kultúry v období tzv. normalizácie (1969-1988) i členom najvyšších orgánov komunistickej strany. Ako politik sa hlásil k normalizácii, ako minister kultúry sa snažil zmierňovať jej dopad na slovenskú kultúru, brániť ju pred hrubými mocenskými zásahmi totalitného režimu. Básnik Miroslav Válek zomrel 27. januára 1991 v Bratislave, dožil sa 63 rokov.

 

FOTO: Národnú umelkyňu Mašu Haľamovú prijal pri príležitosti jej významného životného jubilea člen Predsedníctva ÚV KSS, minister kultúry SSR Miroslav Válek v Bratislave 26. augusta. Foto: Archív TASR, autor P.Neubauer, 26.augusta 1983.

 

Divadlo Andreja Bagra (DAB) v Nitre 21. apríla 2017 uviedlo premiéru inscenácie Žltým včelám žlté slzy, ktorá vznikla na motívy poézie Miroslava Válka. Režisérom i autorom dramatizácie sa stal český režisér Jan Antonín Pitínský. Pod názvom Príťažlivosť poézie usporiadalo 5. júna Národné osvetové centrum v Bratislave slávnostné podujatie pri príležitosti Válkových nedožitých 90. narodenín. 

 

FOTO: Rozvoj pozitívneho programu socialistickej kultúry v oblasti dramatického umenia - v divadle, filme, televízii a rozhlase - hodnotí III. zjazd Zväzu slovenských dramatických umelcov, ktorý sa dnes,13.apríla začal v Bratislave. Zjazd otvoril podpredseda ZSDU národný umelec Vladimír Bahna. Privítal stranícku delegáciu, vedenú členom Predsedníctva ÚV KSČ, predsedom vlády SSR Petrom Colotkom, v ktorej boli člen Predsedníctva a tajomník ÚV KSS Ľudovít Pezlár a vedúci oddelenia kultúry ÚV KSS Rudolf Jurík. Na zjazde sa ďalej zúčastnil člen Predsedníctva ÚV KSS, minister kultúry SSR Miroslav Válek. Zväz českých dramatických umelcov zastupuje na zjazde delegácia, vedená jeho predsedníčkou, zaslúžilou umelkyňou Jiŕinou Švorcovou* Po voľbe pracovného predsedníctva a zjazdových komisií si účastníci vypočuli správu o činnosti ZSDU od II.zjazdu v júni 1972, ktorú predniesol predseda Zväzu národný umelec Viliam Záborský. Na snímke zľava : herec Viliam Záborský, Peter Colotka, Jiŕina Švorcová, Andrej Plávka a Miroslav Válek v rozhovore v prestávke rokovania. Foto: Archív TASR, autor M.Borodáčová, 13.apríla 1977.
FOTO: V bratislavskej kaviarni Dukla sa v utorok 30. apríla zišla konferencia Zväzu slovenských spisovateľov, aby zaujala stanovisko k súčasným aktuálnym otázkam. Predseda zväzu Miroslav Válek referoval o činnosti výboru zväzu za posledné obdobie. Foto: Archív TASR, autor A.Prakeš, 30.apríla 1968.