Sekcia

Rok 1861: Memorandum národa slovenského - cesta k slovenskej štátnosti

Po revolučných rokoch vzniká programový dokument, ktorý predkladajú slovenskí národovci monarchii. Ten určuje smerovanie k svojbytnosti slovenského národa.

 

Memorandum národa slovenského k Vysokému snemu krajiny uhorskej prijalo Slovenské národné zhromaždenie, ktoré sa konalo 6. a 7. júna 1861 v Turčianskom Svätom Martine.

Dokument kládol dôraz na  potrebu zabezpečiť  svojbytnosť slovenského národa a jeho rovnoprávnosť v rámci Uhorska. Rovnako nastoľoval požiadavku zriadiť autonómne územie - Hornouhorské slovenské okolie.

 

FOTO: Pri príležitosti celonárodných osláv 130. výročia Memoranda národa slovenského konalo sa v sobotu 8.6. v Martine zhromaždenie priaznivcov Matice slovenskej. Niekoľko tisícové zhromaždenie volalo po svojbytnosti Slovenska. Foto: Archív TASR, autor V.Gabčo, 8.júna 1991.

 

Od vlády monarchie požadovali slovenskí národovci nároky na slovakizáciu správy, súdnictva a školstva na území (slovenského) okolia, adekvátny pomer v používaní slovenčiny a maďarčiny v úradnom styku a vo vyučovaní.

Okrem toho jednou zo základných požiadaviek bolo to, že na Slovensku mala byť zriadená právnická akadémia a na peštianskej univerzite mala vzniknúť katedra slovenského jazyka. Štát mal zároveň podporovať slovenské kultúrne ustanovizne, slobodné používanie materinského jazyka a primerané zastúpenie národností v hornej snemovni.

 

FOT: V Zrkadlovej sieni bratislavskej Starej radnice bol 20. decembra slávnostný večer pri príležitosti 125. výročia Slovenského povstania rokov meruôsmych. Na slávnosti priblížili osobnosť, život a dielo Štefana Marka Daxnera - jednej z popredných osobností tohto povstania. V kultúrnej časti slávnostného večera vystúpili poprední bratislavskí umelci a Bratislavský komorný zbor pri MDKO. Foto: Archív TASR, autor L.Grešner, 21.decembra 1973.

 

Hlavným osnovateľom programového dokumentu bol Štefan Marko Daxner. O memorandum sa opierali zakladatelia Matice slovenskej  v roku 1863 i zakladatelia Slovenskej národnej strany v roku 1871. Požiadavky obsiahnuté v memorande zostali základným programovým cieľom slovenských národovcov v období do vypuknutia prvej svetovej vojny, keď vrcholila maďarizácia na slovenskom území.

 

 

Druhé Memorandum národa slovenského bolo prijaté v Martine v júni 1991. Národná rada Slovenskej republiky v roku 1993 rozhodla, že 7.jún bude pamätným dňom, kedy si budú obyvatelia Slovenska pripomínať tieto významné udalosti z druhej polovice 19.storočia, ktoré sa výrazne podpísali pod vznik Slovenskej republiky.

 Zdroje: TASR, www.culture.gov.sk, www.martin.sk, www.juls.savba.sk