Sekcia

Radostné návraty do vlasti

Medzi tisícami Čechoslovákov, ktorí počas predmníchovskej republiky odišli pre skyvu chleba do cudziny, bol aj Ján Kučera z Detvy. Jeho túžba po domove však zvíťazila nad sľubne sa rozbiehajúcim hospodárstvom.

     Ján Kučera z Detvy sa v roku 1928 vysťahoval do Kanady. Pracoval tam ako sezónny robotník v poľnohospodárstve, na železnici a v baniach. Keď v roku 1937 prišla za ním manželka s deťmi, osamostatnil sa a na svojej 24 ha farme sa venoval špeciálne mliekárstvu. Túžba po domove však bola silná. V roku 1960 ho priviedla do Prahy na II. Okresný súd, kde požiadal spolu s manželkou o čs. štátne občianstvo a do Kanady sa už nevrátili.

     Svoj rodný kraj po tridsiatichdvoch rokoch takmer ani nespoznali. Dostali nový moderný byt v panelovej štvrti v Detve a zamestnanie v novom závode - Podpolianskych strojárňach, ktorý bol vybudovaný po oslobodení.

 

     Manželom Kučerovcom, ktorých kedysi bieda a hlad vyhnali za hranice, zabezpečilo socialistické zriadenie trvalé zamestnanie a spokojný život. Často hovoria o tom, aká je krásna naša vlasť, ako sa v nej zmenil život od základu. 0 týchto prenikavých zmenách a terajšom radostnom živote na Detve sa rozhodol odborár Ján Kučera napísať aj svojim krajanom do Kanady.