Sekcia

Matica slovenská - najvýznamnejšia kultúrna ustanovizeň Slovákov

V Turčianskom Svätom Martine sa 4. augusta 1863 konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej. Týmto aktom vznikla najvýznamnejšia kultúrno-spoločenská inštitúcia v dejinách slovenského národa.

 

     V Martine sa v roku 1863 zišlo okolo 5000 ľudí, ktorí v atmosfére plnej národného sebauvedomovania sa stali spoluzakladateľmi Matice slovenskej. Stretnutie národovcov malo najskôr duchovný rozmer, keď sa v rímskokatolíckom kostole a neskôr v evanjelickom chráme konali služby Božie okrem iného aj na počesť tisíceho výročia príchodu svätých Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

     Rokovanie dočasného matičného výboru otvoril Ján Francisci, ktorý bol jeho predsedom. Novozaložená inštitúcia dokonca dostala dar 1000 zlatých od rakúskeho cisára ako príspevok na jej začínajúce pôsobenie. Ján Francisci predložil zhromaždeniu aj zozbieraných 94.000 zlatých na vznik MS.

V rámci osláv storočnice Matice slovenskej v Turčianskom Martine odhalili v piatok 2. augusta pamätné tabule na pamäť tých, ktorí sa zaslúžili v minulosti o rozvíjanie osvetovo-výchovnej činnosti najstaršej slovenskej kultúrnej ustanovizne. Pri slávnostnom rečníkovi Petrovi Libovi stojí staršia dcéra baťka Škultétyho Anna. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/2. augusta 1963
Pamätnú tabuľu odhalili na dome, v ktorom až do r. 1948 žil a pracoval dlhoročný správca Matice slovenskej dr. Jozef Škultéty. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/2. augusta 1963

 

     Valné zhromaždenie prijalo uznesenie, že Maticu slovenskú založili "na tisícročnú pamiatku pokresťančenia a založenia písomníctva slovanského". Valné zhromaždenie zvolilo aj predsedu MS. Stal sa ním rímskokatolícky banskobystrický biskup Štefan Moyses. Prvým podpredsedom novozaloženej inštitúcie sa stal Karol Kuzmány, evanjelik a. v., superintendent patentálnych cirkevných zborov. Išlo o dohovor vtedy rozhodujúcich konfesií na Slovensku, ktoré v žičlivej atmosfére navrhli svojich kandidátov na dané posty. Obaja boli hlavnými predstaviteľmi národnej ustanovizne, ktorá sa stala nosnou obhajkyňou a predstaviteľkou národa slovenského.

Matica slovenská má okrem literárnych a hudobných dokumentov aj bohatý archív obrázkových dokumentov, medzi ktorými sa nachádzajú dokumentárne fotografie popredných slovenských spisovateľov. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/6. marca 1963

 

     Po prehratej bitke Rakúska s Pruskom pri Hradci Králové maďarskí predstavitelia využili oslabené pozície cisárskej moci a došlo k rakúsko-uhorskému vyrovnaniu. Následne nastala maďarizácia a uhorské úrady sa pozerali s nevôľou na účinkovanie Matice slovenskej. V roku 1875 ju uhorská vládna moc zatvorila, obnovili ju až 1. januára 1919.

Pri základnom kameni novej budovy Matice slovenskej. Zľava: predseda SNR Jozef Lenárt, 1. tajomník ÚV KSS Alexander Dubček. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/4. augusta 1963