Sekcia

Národný umelec Janko Alexy bol mimoriadne činorodým umelcom

Dňa 25. januára 1894 sa Liptovskom Mikuláši narodil maliar, spisovateľ, pedagóg, organizátor kultúrneho života, národný umelec Janko Alexy. Výraznou mierou sa zaslúžil o záchranu Bratislavského hradu.

     O prvé výtvarné pokusy sa Alexy pokúšal ešte ako študent gymnázia v Lučenci. Pre problémy s očami s maľovaním načas prestal. Po maturite v roku 1912 vystriedal viaceré zamestnania. Bol kominárskym učňom, i praktikantom v lekárni. Počas prvej svetovej vojny absolvoval lekárnický kurz v Budapešti (dnes Maďarsko) a začal študovať na tamojšej Filozofickej fakulte. V roku 1917 ho odvelili na taliansky front, kde príležitostne maľoval.

     Po skončení prvej svetovej vojny začal J. Alexy v roku 1919 študovať na Akadémii výtvarných umení (AVU) v Prahe. Jeho profesormi boli Josef Loukota, Vlaha Bukovac, Max Pirner a Max Švabinský. Počas letných prázdnin v roku 1919 sa zúčastnil na vedeckej výprave po Slovensku, ktorú viedli českí profesori. Prizvali ho ako nadaného kresliara, aby zaznamenával hrady, zámky, kaštiele a mestá. Z množstva takto získaného materiálu urobil Alexy ešte v tom istom roku výber a vydal ho v podobe pohľadníc. O rok neskôr, v roku 1920 vydal zo spomínaných náčrtov aj knižný album pod názvom Obrázky zo Slovenska. V tom istom roku absolvoval aj polročný študijný pobyt vo francúzskej metropole Paríži. Pražskú akadémiu absolvoval v roku 1925.    

Učiteľ kreslenia   

     V rokoch 1924-1929 vyučoval J. Alexy výtvarnú výchovu na gymnáziu v Bratislave. V rokoch 1930-1933 spolu s Milošom Bazovským, neskôr i so Zoltánom Palugyayom vytvorili tradíciu putovných výstav, na ktorých popularizovali a propagovali slovenské výtvarné umenie. Presťahoval sa do Piešťan (1932-1937), kde organizoval umeleckú kolóniu. Chcel sem pritiahnuť aj ďalších významných výtvarníkov tej doby. Zámer mu však nevyšiel a tak sa natrvalo usadil v Bratislave. V jeho tvorbe sa to prejavilo príklonom k mestskej tematike. Venoval sa i maľbe historickej architektúry a pamiatok Bratislavy. Počas vojny sa venoval komornej tvorbe, krajinárstvu, zátišiam a historickým motívom, najmä z dejín Bratislavy a Liptova.

Pri výtvarnej umeleckej práci pomáha akademickému maliarovi a spisovateľovi J. Alexymu aj jeho manželka Sára. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/25. januára 1954

     Alexyho rozsiahle výtvarné dielo obsahuje okolo 1300 olejov, pastelov, tempier a kresieb. Maľoval slovenskú prírodu i dedinu, ale aj mestské zákutia, prostredie kaviarní, portréty, historické alebo legendárne postavy a udalosti. Veľmi významnou bola tematika Jánošíka a jeho družiny. Navrhoval monumentálne dekoratívne gobelíny aj vitrážové, mozaikové okná do sakrálnych aj profánnych (svetských) objektov (Divadlo P.O. Hviezdoslava Bratislava a i.). Zasadzoval sa za rekonštrukciu mnohých kultúrnych pamiatok. Niekoľkoročné úspešné úsilie o rekonštrukciu Bratislavského hradu, neskôr aj Trenčianskeho a Spišského hradu opísal v knihe Tam ožila sláva (1970). Bol aj pri zakladaní Vlastivedného múzea v Liptovskom Mikuláši.   

Spisovateľ Alexy   

    Janko Alexy bol aj literárne činný. Najprv písal drobné črty, v ktorých zachytil atmosféru i prostredie kde vyrastal a študoval, ako aj citové problémy mladého človeka (Jarmilka-1924, Grétka-1928), vojnové utrpenie a sociálne pomery doby (Veľká noc-1930). Skúsenosti z maliarskych potuliek po Slovensku a spomienky na detstvo spracoval v knihe drobných próz Na voľnej vôľuške (1932). Zážitky z profesorského povolania tvoria základ jeho dvojzväzkového románu Hurá! (1935, v prepracovanej verzii Profesor Klopačka-1949). Napísal aj beletrizovanú autobiografiu Život nie je majáles (1956), poviedku Ondrejko (1956). V diele Osudy slovenských výtvarníkov (1948) zhromaždil životopisné údaje o 74 výtvarných umelcoch. Spolu s Gejzom Vámošom založili ešte v roku 1922 literárno-umelecký časopis Svojeť. 

Zľava: akademickí maliari Janko Alexy a Ľudovít Kudlák, manželka J. Alexyho, Martin Benka a akademický maliar Jaroslav Votruba. Foto: archív TASR, autor L. Roller/28. septembra 1953

     Janko Alexy získal za svoju tvorbu viaceré ceny a vyznamenania. V roku 1964 pri príležitosti jeho sedemdesiatych narodenín bol vymenovaný za Národného umelca.

     Zomrel 22. septembra 1970 v Bratislave. V roku 1972 mu v Bratislave na Hlbokej ulici č. 7 (dom kde pracoval a žil) odhalili pamätnú tabuľu.