Sekcia

Ján Kňazovický bol priekopníkom krvnej transfúzie na Slovensku

Dňa 27. októbra 1893 sa v Ľubietovej narodil MUDr. Ján Kňazovický. Jeho meno je nerozlučne späté s rozvojom košickej cievnej chirurgie.

 

     Ján Kňazovický bol aj priekopníkom v oblasti krvnej transfúzie, ktorú ako prvý na území Slovenska uskutočnil v roku 1923.

     Medicínu vyštudoval v rokoch 1911-1916 na univerzite v rumunskej Kluži. S praxou chirurga začínal na Ústave vojnových invalidov v Košiciach, kde si pod vplyvom svetoznámeho profesora Lichenberga osvojil a zdokonalil základy chirurgie a medicínske myslenie.

     Počas vyhlásenia Československej republiky, Maďarskej republiky rád a potom Slovenskej republiky rád v období rokov 1918-1919 pracoval Kňazovický ako lekár v radoch Červenej armády. Pri bojoch na Tise bol postrelený a po úspešnej operácii v Budapešti sa mohol vrátiť k práci lekára v župnej nemocnici v Székesfehérváre, neskôr bol asistentom na II. chirurgickej klinike v Budapešti. Do Československa sa vrátil až v roku 1922 po vyhlásení amnestie. Nastúpil pracovať na chirurgickú kliniku Štátnej nemocnice v Bratislave k profesorovi Stanislavovi Kostlivému. Od roku 1930 pôsobil ako prednosta chirurgického oddelenia Štátnej nemocnice v Košiciach.

Slávnostné otvorenie vysokých škôl v Košiciach. Prof. MUDr. Ján Kňazovický zástupca dekana Pobočky lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave. Foto: archív TASR, autor Stanek/29. januára 1949

 

     Popri práci lekára sa Ján Kňazovický venoval aj vedeckej práci a v roku 1933 bol habilitovaný na docenta. V roku 1938 sa stal riaditeľom Štátnej nemocnice v Košiciach, ktorú opustil po okupácii Košíc a prijal post prednostu chirurgického oddelenia Štátnej nemocnice v Martine. Po druhej svetovej vojne sa vrátil znovu do Košíc, kde už zotrval natrvalo. Bol prvým dekanom novozaloženej pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, z ktorej sa v roku 1959 stala samostatná fakulta novej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

     Vo vedeckovýskumnej práci sa venoval chirurgii gastrointestinálneho traktu, ako aj jeho motilite po žalúdočných a črevných chirurgických zákrokoch. V oblasti cievnej chirurgie patril medzi tých, čo kliesnili cestu pre zavádzanie angiografie. Svoju pozornosť sústredil aj na problematiku infúznych roztokov a krvných transfúzií. V organizačnej práci sa zaslúžil o vznik a rozvoj transfúznych staníc, stredných zdravotníckych škôl a neskôr Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde vybudoval laboratórium pri chirurgickej klinike. Ako pedagóg vychoval viacero odborníkov, bol zakladateľom tzv. košickej chirurgickej školy.
      

Účastníci konferencie sa oboznámili s novým typom prístroja pre mimotelový obeh krvi s chlopňovým čerpadlom, ktorý zdokonalil kolektív vedeckých pracovníkov ústavu teórie merania SAV v spolupráci s ústavom experimentálnej medicíny SAV. Zľava člen korešpondent SAV Juraj Antal, profesor J. Kňazovický a akademik Karol Šiška. Foto: archív TASR, autor A. Nagy/30. novembra 1962

 

     Ján Kňazovický aktívne operoval do veku 85 rokov, poslednú operáciu viedol ako 91-ročný a aj keď sa rozhodol zavesiť skalpel na klinec, bol stále aktívny ako pomocný lekár. Za 67 rokov praxe uskutočnil vyše 20.000 operačných zákrokov.
      

     MUDr. Ján Kňazovický zomrel 20. augusta 1987 v Košiciach vo veku 93 rokov.