Sekcia

Ferdinand Juriga ako prvý rečnil v Uhorskom sneme po slovensky

Dňa 12. októbra 1874 sa v Gbeloch narodil katolícky kňaz, národovec, politik a publicista ThDr. Ferdinand Juriga. Na začiatku 20. storočia patril medzi dôležité postavy slovenskej politiky.

 

     Ferdinand Juriga sa po prvýkrát v histórii uhorského snemu  19. októbra 1918 prihovoril jeho poslancom po slovensky. Hovoril o požiadavke priznať sebaurčovacie právo pre slovenský národ. V mene Slovenskej národnej rady odoprel uhorskému snemu právo rozhodovať o osudoch horného Uhorska (Felvidéku). Zákony ani vláda totiž neuznávali slovenský národ. Historici ho považujú za svojrázneho predstaviteľa slovenského národného hnutia v Uhorsku. Mal svojskú povahu a rád prezentoval svoje názory. V kostole namiesto sutany kázal občas v ľudovom kroji.

Známy bojovník za práva slovenského národa Dr. Ferdiš Juriga. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/5. júla 1945

 

     Ferdinand Juriga patril k zakladateľom Slovenskej ľudovej strany (1905 - SĽS, 1925 - HSĽS), napriek tomu ho z nej v roku 1929 vylúčili. Často sa dostával do sporov s jej predsedom Andrejom Hlinkom. Na rozdiel od neho bol zástancom rozsiahlejších reforiem v cirkvi.  

K 30. výročiu Ohlasu o samourčovacom práve slovenského národa, ktorý Dr. Ferdiš Juriga predniesol 19. októbra 1918 v budapeštianskom parlamente. Foto: archív TASR, autor L. Roller/12. októbra 1948

 

     F. Juriga sa usiloval zlepšiť sociálne pomery na Záhorí. Zakladal potravné a úverné družstvá, z ktorých najvýznamnejšie bolo Ústredné odpredavačstvo zeleniny v Zohore (1911). Vo Vajnoroch zriadil Spolok na kŕmenie ošípaných (1910), v Stupave dielňu na kvasenie kapusty a i. V roku 1909 sa stal správcom Ľudovej banky v Bratislave (vznikla v roku 1907). V snahe podporiť svoje družstevné aktivity založil v roku 1912 Záhorskú ľudovú banku v Zohore (s jej pomocou vybudoval mlyn), postupne mala filiálky v Šaštíne a Bratislave. S kňazom F. Tománkom založil ešte v roku 1911 Sereďskú ľudovú banku. Popri tom bol v rokoch 1922-1925 v správnej rade Lombardnej banky v Bratislave.      

Dr. Ferdiš Juriga v deň svojich 74. narodenín, 12. októbra 1948 vo svojom obydlí v Karlovej Vsi za rozhovoru o Ohlase s redaktormi ZAS (spravodajská agentúra Slovenska). Foto: archív TASR, autor L. Roller/12. októbra 1948

 

     Po získaní doktorátu teológie (1898) sa stal Juriga kaplánom vo Veľkej Mani. V tom istom roku bol i kaplánom v Budapešti, v roku 1900 v Leviciach, v roku 1901 v Palárikove. Tu založil spolok striedmosti, podnecoval mládež pre vec slovenského národa, čo sa nepáčilo miestnemu grófovi Károlyimu, a preto ho v septembri 1902 preložili do Bratislavy. Bol kaplánom v Blumentálskom kostole. Stal sa členom výboru Spolku sv. Vojtecha (1905). Inicioval preklad Svätého písma do spisovnej slovenčiny. V apríli 1905 ho vymenovali za administrátora, potom za farára vo Vajnoroch. V roku 1923 sa stal farárom v Dolnej Strede nad Váhom, v roku 1924 ho vymenovali za asesora v Trnave.      

Všeslovanský deň na Devíne. Známy bojovník za práva slovenského národa Dr. Ferdiš Juriga vo svojej kázni prehovoril slovanským slovom ku všetkým účastníkom tejto manifestácie. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/5. júla 1945

 

     Juriga začiatkom roku 1918 ako prvý oživil myšlienku SNR, ktorá by reprezentovala slovenské záujmy. Dňa 30. októbra 1918 sa aktívne zúčastnil na deklaračnom zhromaždení v Turčianskom sv. Martine, ktoré rozhodlo o začlenení Slovenska do československého štátu. Tu ho zvolili za člena SNR a jej výkonného výboru. O pár dní neskôr ho vymenovali za poslanca revolučného Národného zhromaždenia ČSR v Prahe.

Dr. Ferdiš Juriga v deň svojich 74. narodenín, 12. októbra 1948 vo svojom obydlí v Karlovej Vsi za rozhovoru o Ohlase s redaktormi ZAS (spravodajská agentúra Slovenska). Foto: archív TASR, autor L. Roller/12. októbra 1948

 

     Ferdinand Juriga vypracoval prvý návrh autonómie Slovenska, ktorý klub slovenských poslancov odmietol. Bol spolutvorcom obrannej organizácie ľudovej strany Rodobrana. Od roku 1930 býval v Karlovej Vsi ako penzionovaný katolícky farár (suspendovali ho), stiahol sa z politického a verejného života. Naplno sa venoval činnosti v Slovenskej lige, ktorá sa starala o Slovákov na národnostne zmiešanom území. V rokoch 1922-1939 bol jej podpredsedom.             

     ThDr. Ferdinand Juriga zomrel 23. novembra 1950 v Bratislave.

Dr. Ferdiš Juriga v deň svojich 74. narodenín vo dvore svojho obydlia v Karlovej Vsi. Foto: archív TASR, autor L. Roller/12. októbra 1948