Sekcia

Október v znamení brancov a Československej ľudovej armády

Prvý október býva v živote našej armády veľkým dňom. Do kasární prichádzajú branci a začína sa nový výcvikový rok. Zároveň sa blíži slávny deň ČSĽA, kedy vyznamenajú a povýšia našich najlepších vojakov.

 

     Dňa 6. októbra oslavuje nás ľud Deň československej ľudovej armády. V tento deň roku 1944 prekročili sovietske vojská spolu s vojakmi 1. čs. armádneho zboru v Dukelskom priesmyku hranice Československa.

     Príslušníci našej armády v pevnom zväzku s armádami socialistických krajín sú pripravení zabezpečiť najvyššiu obranyschopnosť našej republiky a zmariť pokusy imperialistov o rozpútanie novej vojny.

Blíži sa deň, keď naši pracujúci spoločne s príslušníkmi ozbrojených síl oslávia Deň čs. armády. Pripomenú si tak víťazné boje našich a sovietskych vojakov v Karpatsko-duklianskej operácii pri oslobodzovaní našej vlasti spod jarma fašizmu. Foto: archív TASR/ 25. septembra 1962
Blíži sa deň, keď naši pracujúci spoločne s príslušníkmi ozbrojených síl oslávia Deň čs. armády. Pripomenú si tak víťazné boje našich a sovietskych vojakov v Karpatsko-duklianskej operácii pri oslobodzovaní našej vlasti spod jarma fašizmu. Foto: archív TASR/ 25. septembra 1962

 

     Na námestiach našich miest nastupujú vojenské jednotky, aby spolu s pracujúcimi zo závodov, úradov a škôl oslávili tento pre náš ľud výnimočný deň. 

Na historickom námestí SNP vo Zvolene nastúpili v nedeľu 1. októbra vojenské jednotky zvolenskej posádky. Príslušníkov ozbrojených síl pozdravil pri príležitosti ich sviatku člen ÚV KSČ, tajomník ÚV KSS Jozef Lenárt. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/1. októbra 1961
Na zhromaždení vo Zvolene vyznamenali medailami najlepších dôstojníkov a vojakov. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/1. októbra 1961
Oslavy Dňa ČSĽA vo Východoslovenskom kraji vyvrcholili slávnosťou vo Vyššom leteckom učilišti v Košiciach. Po prečítaní rozkazu ministra národnej obrany odovzdali príslušníkom útvarov košickej posádky vysoké vojenské vyznamenania. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/2. októbra 1965
Oslavy tradičného Dňa ČSĽA v Bratislave pokračovali v nedeľu 1. októbra slávnostným nástupom útvarov bratislavskej posádky na Gottwaldovom námestí. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/1. októbra 1961
Na slávnosti odovzdali vojenskému útvaru štandardu Vzorný útvar. Foto: archív TASR, autor Š. Petráš/2. októbra 1960

 

     Aj umelci sa pripravujú na tento pre našu armádu slávnostný deň. Zaslúžilý umelec, akademický sochár Arpád Račko z Košíc v týchto dňoch dokončuje hlinené modely búst hrdinov druhej svetovej vojny. Tieto budú umiestnené v areáli cintorína pri Pamätníku Československej armády na Dukle, kde sa má vytvoriť Alej hrdinov druhej svetovej vojny. Busty pre túto alej vytvoria i ďalší slovenskí sochári. V areáli cintorína budú inštalované k 37. výročiu Karpatsko-dukelskej operácie a ku Dňu Československej ľudovej armády.  

Na snímke zaslúžilý umelec, akademický sochár Arpád Račko z Košíc pri práci na modeloch búst hrdinov druhej svetovej vojny. Foto: archív TASR, autor A. Haščák/2. októbra 1980

 

     Prvý október býva každoročne v živote našej armády veľkým dňom. Do kasární prichádzajú branci a začína sa nový výcvikový rok. Tohoročný prvý október (1950) sa svojim významom stáva medzníkom v histórii našej armády, ktorá nastupuje na nové cesty.

     Poslanie dnešnej ľudovej armády je veľké, chráni mier po boku slávnej Sovietskej armády a armád ľudovodemokratických štátov. Stráži slobodu a nezávislosť našej vlasti a chráni revolučné vymoženosti ľudu, budujúceho socializmus. Preto náš ľud poskytuje armáde všetko, čo potrebuje k svojmu vzrastu a k plneniu svojich úloh.

     Naši branci, ktorým sa v najbližších dňoch otvoria brány kasární, budú mať všetko pripravené tak, ako to nikdy predtým za kapitalistického režimu nebolo.