Sekcia

Rok 1965: Výchova kňazského dorastu

Na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave študuje v tomto školskom roku 85 poslucháčov.

 

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta bola zriadená v roku 1919 a erigovaná v roku 1935 ako súčasť Univerzity Komenského. Po druhej svetovej vojne bola vyňatá zo zväzku s UK a vládnym nariadením z júla 1950 sa na nej zaviedla nová organizácia bohosloveckého štúdia.

     V školskom roku 1965 - 1966 sa tu na kňazské povolanie pripravuje 85 poslucháčov.

Prodekan fakulty dr. Alojz Martinec, profesor Starého zákona počas prednášky poslucháčom I. ročníka. Foto: archív TASR, autor K. Cích/11. októbra 1965
Prodekan fakulty dr. Alojz Martinec píše texty zo Starého zákona v hebrejčine, ktorá je na fakulte normálnym povinným predmetom. Foto: archív TASR, autor K. Cích/11. októbra 1965
Súčasťou prípravy na kňazské povolanie je prednášanie naštudovanej kázne v prítomnosti profesorov a poslucháčov. Poslucháč II. ročníka Jozef Lukačovič prednáša kázeň v prítomnosti rektora dr. Jozefa Korca, profesora pastorálky (vpravo). Foto: archív TASR, autor K. Cích/11. októbra 1965
Záber zo študovne praktickej liturgie, kde poslucháči fakulty nacvičujú cirkevné obrady omšové, pohrebné a i. Na obrázku druhý sprava rektor dr. Jozef Korec, profesor pastorálky. Foto: archív TASR, autor K. Cích/11. októbra 1965
V nedeľu a vo sviatok sa poslucháči v slávnostnom rúchu zúčastňujú na bohoslužbách v susednom Dóme sv. Martina. Na obrázku cestou do Dómu sv. Martina z budovy seminára na Kapitulskej ulici. Foto: archív TASR, autor K. Cích/11. októbra 1965
Poslucháči pred budovou seminára so svojimi predstavenými: rektorom dr. Jozefom Korcom (druhý sprava) a prorektorom dr. Michalom Krovinom (tretí sprava). Foto: archív TASR, autor K. Cích/11. októbra 1965
Poslucháči fakulty trávia voľné chvíle aj športom v záhradných priestoroch seminára. Foto: archív TASR, autor K. Cích/11. októbra 1965