Sekcia

Rok 1987: Jazykovedný ústav SAV vydal Atlas slovenského jazyka

Kolektív pracovníkov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave vypracoval Atlas slovenského jazyka I. - IV. zväzok (1968-1984), ktorý podrobne predstavuje hláskoslovné, tvaroslovné, slovotvorné i lexikálne javy slovenských nárečí.

 

     Jednotlivé časti Atlasu slovenského jazyka utvárajú uzavretý celok a podávajú tak vyčerpávajúci obraz o zemepisnom členení slovenských nárečí vo všetkých jazykových rovinách.

Kolektív autorov Atlasu slovenského jazyka, zľava: doc. PhDr. Ferdinand Buffa, CSc., PhDr. Anton Habovštiak, CSc., a PhDr. Ivan Ripka, CSc. Foto: archív TASR, autor D. Šulla/29. júla 1987