Sekcia

Rok 1951:Bratislavská kaviareň Astória sa premenila na Klub ZČSSP

Vo výročný deň oslobodenia Bratislavy, 4. apríla popoludní, slávnostne otvorili v miestnostiach bývalej kaviarne Astória na Suchom mýte nové kultúrne stredisko - Klub československo-sovietskeho priateľstva.

 

     "Nový Klub ZČSSP umožní pracujúcim sústavnejšie sa oboznamovanie s tým, čo sovietsky človek za 30 rokov trvania prvého socialistického štátu na svete vytvoril.

     Otváracia slávnosť sa začala československou a sovietskou štátnou hymnou, po ktorej privítal hostí generálny tajomník slovenského ústredia ZČSSP Samo Falťan. Klub odovzdal potom bratislavskej verejnosti povereník informácií a osvety Ondrej Klokoč, ktorý vo svojom prejave podrobne opísal dôležité poslanie ZČSSP, ktorý podľa vyhlásenia prezidenta Republiky Klementa Gottwalda má byť strážcom nášho spojenectva so Sovietskym zväzom, vo všetkých odboroch má prehlbovať zblíženie s ním, napomáhať poznávaniu jeho skúseností a všestrannú vzájomnú spoluprácu.

     Na otvorení klubu sa zúčastnili predstavitelia KSS na čele s generálnym tajomníkom Š. Baštovanským, podpredseda Národného zhromaždenia F. Komzala, viacerí členovia SNR na čele s predsedom F. Kubačom, členovia Zboru povereníkov na čele s predsedom K. Bacílkom, zástupcovia bratislavského konzulárneho zboru na čele s vedúcim sovietskeho generálneho konzulátu vicekonzulom V. G. Visotinom,  generálny tajomník ústredného výboru ZČSSP J. Sládek, zástupcovia armády, Zboru národnej bezpečnosti a masových organizácií", píše sa v archívnej správe TASR.

 

Výstava Sovietska kniha a tlač v boji za mier v Klube ZČSSP v Bratislave. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/5. apríla 1951