Sekcia

Archeologička Viera Němejcová-Pavúková by mala 80 rokov

Od narodenia slovenskej archeologičky, pedagogičky, výskumníčky a publicistky uplynie vo štvrtok 9. marca 80 rokov.

FOTO: Pracovníci archeologického ústavu SAV v Nitre ukončujú jeden z najrozsiahlejších systematických výskumov na Slovensku v lokalite Busahegy pri obci Svodín. Dr. Viera Pavúková CSc., vysvetľuje rozmiestnenie nálezov na mape lokality. Foto: Archív TASR, 2. augusta 1982

 

Bola  medzinárodne uznávanou autoritou v otázkach genetických, kultúrnych  a chronologických vzťahov ľudských spoločenstiev počas neolitu a rannej doby bronzovej v juhovýchodnej Európe.

Viera Němejcová sa narodila 9. marca 1937 v Bratislave. V rokoch 1954 až 1959 študovala archeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave. Po štúdiu až do roku 1961 pracovala ako odborná pracovníčka v bratislavskom Mestskom múzeu. Potom do roku 1992 pôsobila ako vedecká pracovníčka Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre.

Od roku 1992 až do 1997 prednášala na Katedre archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Vo vedeckovýskumnej práci sa zameriavala na problematiku pravekého a ranohistorického osídlenia Slovenska, predovšetkým na otázky stredného a mladého neolitu na Slovensku a v Karpatskej kotline. V centre jej záujmu bola lengyelská a bádenská kultúra a dobové osídlenia v susediacich i vzdialenejších oblastiach, najmä však najstaršia etapa tejto kultúry – bolerázska, neskôr bošácka a kostolacká skupina. Všestranne najúspešnejší bol výskum rozsiahleho sídliska z neskorého neolitu v obci Svodín v rokoch 1971-1983. Neskôr v rokoch 1989–1992 skúmala lokalitu Ružindol – Borová.

 

FOTO: Vedúca výskumu Dr. Viera Pavúková, CSc. vysvetľuje archeológom rozmiestnenie nálezov z lokality Busahegy pri obci Svodín. Foto: Archív TASR, 2. augusta 1982

 

Zúčastnila sa aj na mnohých študijných i pracovných cestách v zahraničí. V roku 1968 bola členkou medzinárodnej americko-juhoslovanskej expedície v dedinke Obre vo vtedajšej Juhoslávii, zdokumentovala materiály z kľúčových nálezísk v Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Macedónsku a v Grécku. Študovala vzťahy rozsiahlejších areálov i civilizačných centier v juhovýchodnej Európe vrátane gréckej Egeidy a ďalších oblastí východného Stredomoria. Viera Němejcová-Pavúková významne prispela ku klasifikácii a stanoveniu chronológie tamojších kultúr a k interpretácii zložitých kultúrno–civilizačných procesov. Pri mnohých archeologických výskumoch spolupracovala s manželom Jurajom Pavúkom.

Bola autorkou monografií Svodín, Zwei Kreisgrabenanlagen der Lengyel-Kultur (1995),  Kreisgrabenanlage der Lengyel-Kultur in Ružindol-Borová (1997), Praveké dejiny Svodína (1998). Štúdie, odborné príspevky a správy publikovala v odborných domácich i zahraničných časopisoch. Bola členkou redakčnej rady časopisu Journal of Mediterranea Antropology and Archeology a tajomníčkou 23. komisie Medzinárodnej únie vied prehistorických a protohistorických (UISPP) pri Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).

V roku 1987 bola ocenená striebornou medailou Ľudovíta Štúra. Doc. PhDr. Viera Němejcová-Pavúková, CSc. zomrela 7. apríla 1997 v Bratislave.